Volg ons:

Nulli

Home Voorwaarden

 

Algemene- en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Juridische informatie
De Besloten Vennootschap of BV “SOLUSIO”, met maatschappelijke zetel Nieuwescheldestraat 1-3, 9052 Zwijnaarde
met als ondernemingsnummer BE 0662.680.343 en hierna genoemd: “SOLUSIO”.
Definities

Bouwheer: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ons opdracht geeft tot de werken.
Consument: De natuurlijke persoon die aan ons opdracht geeft tot de werken.
Ondernemer: Een iedere natuurlijke persoon die zelfstandig beroepsactiviteit uitoefent.
Hoofdaannemer: SOLUSIO.
Onderaannemer: Identificeerbaar tijdens de werken.

Meerwerken/extra-uren en/of bijwerken:
Deze omvatten alle prestaties die naast of boven de offerte worden of moeten uitgevoerd worden, ongeacht om welke reden ook: zoals werken veroorzaakt door miscommunicatie met de bouwheer, alle mondelinge afspraken gemaakt tijdens de het verloop van werken. Alle werken die niet zichtbaar of niet opgenomen zijn op het moment van de voorbereiding en voorafgaande bezichtiging van de werken. Alle werken die zich opdringen maar niet bekend of niet te voorzien waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om hetzij het resultaat, vermeld op de offerte te kunnen behalen, hetzij de geplande werken beter en vlotter te laten verlopen, en/ of werken om erger of schade te voorkomen worden noodzakelijke bijwerken genoemd.
Deze noodzakelijke bijwerken worden afzonderlijk gefactureerd/regie, evenals de extra materialen die nodig voor de uitvoering van de meerwerken/bijwerken.

Korte termijn: Hiervan bestaat geen wettelijke definitie. De duur is afhankelijk en wordt bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.
Vergunningen: Bouw, melding, kap, omgevingsvergunningen. Deze lijst is niet beperkend.
NBW: Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld
Deze algemene voorwaarden houden zoveel mogelijk rekening met het creëren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening houdend met hun hoedanigheid.
Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan.

Werking Algemene voorwaarden
Opdat algemene voorwaarden van een partij deel zouden uitmaken van een contract is hun effectieve kennis door de andere partij vereist of tenminste de mogelijkheid om er effectief kennis van te nemen alsook een aanvaarding (artikel 5.23, lid één NBW).

Toepassingsgebied consument
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst en/of bestelbon van SOLUSIO en op elke tot stand gekomen overeenkomst dit zowel op afstand als op de maatschappelijke zetel van SOLUSIO en dit tussen SOLUSIO en de consument.
De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en als tegenstelbaar wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Precontractuele informatieverplichting consument
Overeenkomstig artikel VI.2, 7° WER zal SOLUSIO de bouwheer consument voorafgaandelijk aan de contractsluiting actief informeren omtrent de algemene voorwaarden die hij tot het contractuele veld wil laten behoren die ongebruikelijk of buitensporig (zouden kunnen) zijn.

De knock-out rule tussen ondernemingen
In geval zowel SOLUSIO als de Ondernemer hun algemene voorwaarden willen toepassen dan zullen deze beide sets voorwaarden voluit van toepassing zijn met uitzondering van de onverenigbare clausules, die aan beide zijden worden uitgeschakeld.(zg…knock out). Op de conflicterende bepalingen zal dan het gemeen recht van toepassing zijn. In de mate dat de voorwaarden tegenstrijdig zijn, moet het gemeen verbintenissenrecht worden toegepast.

Afwijking knock out rule
Zo een partij(en) niet wil dat de knock out rule van toepassing wordt op hun overeenkomst dan kunnen partijen hiervan afwijken.
Dit kan enkel wanneer dit uitdrukkelijk en voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt en gebeurt op volgende manier: In de bijzondere voorwaarden van het aanbod of aanvaarding zal een clausule ingelast moeten worden die dan duidelijk aangeeft dat een partij ‘niet gebonden wil zijn door een overeenkomst indien (sommige) van zijn algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn.
Hoofdelijk en ondeelbare verbintenis
Als de bouwheer een vennootschap is, is de ondertekenaar statutair gemachtigd om op te treden en zal op eerste verzoek hiervan het bewijs voorleggen, zo niet is het een persoonlijke, ondeelbare en hoofdelijke verbintenis in eigen naam.

Offertes en toelichtingen
De offerte van SOLUSIO wordt al dan niet opgesteld op grond van het commercieel bezoek en blijft 30 dagen geldig vanaf de verzending van de offerte.
Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Hierbij gaan wij ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Adviezen en informatie met betrekking tot de materialen, montages, installaties etc. worden naar best vermogen gegeven en verplichten ons niet. Afbeeldingen, monsters, karakteristieken, maten en gewichten delen wij vrijblijvend mee en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Afwijkingen op de aanvaarde offerte die pas bij de voorbereiding van het werk, productie of uitvoering aan het licht komen zal SOLUSIO uitvoeren in regie.

Ondeelbaarheid offerte
De offerte van SOLUSIO is ondeelbaar. Indien de Ondernemer toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt SOLUSIO zich het recht om een verhoging toe te passen van 30% op de uitgekozen post.

Totstandkoming/ aangaan van de overeenkomst
Partijen zijn akkoord om af te wijken van het beginsel van het consensualisme en kwalificeren de overeenkomst als een subjectief plechtig contract.
Dit betekent dat voor de overeenkomst bepaalde vormvereisten nageleefd moeten worden bij gebrek waaraan de overeenkomst kan nietig verklaard worden.
De overeenkomsten worden dan ook afgesloten uitsluitend via navolgende vormvereisten:
• De bouwheer verzendt het akkoord met onze offerte per mail en dit wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening tussen de bouwheer en SOLUSIO. Partijen erkennen dat dit dan dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van het akkoord met de offerte en de bijgevoegde algemene voorwaarden;
• Fysieke ondertekening van de overeenkomst en de ondertekening of minstens aanvaarding van de algemene voorwaarden (dit document).

Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de opdracht en/ of uitvoering van de werken gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Plannen Consument
De consument licht ons zoveel mogelijk in over de elementen die bestaan maar nog niet opgesomd of medegedeeld zijn en die schade kunnen veroorzaken door uitvoering van de aanneming. Als zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt moet de consument de ligging hiervan zo nauwkeurig mogelijk aan SOLUSIO meedelen, alvorens de werken kunnen starten.
Voor alle bovengrondse infrastructuur zal de consument de juiste ligging doorgeven aan SOLUSIO.

Wegens niet – of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de consument is SOLUSIO op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade. SOLUSIO gebruikt een leidingzoeker om kabels, leidingen en buizen op te sporen die verscholen liggen achter de muur, onder de vloeren enz.  om op die manier de waterleidingen, gasleidingen of elektriciteitskabels te lokaliseren. SOLUSIO zal naar best vermogen pogen de ligging van de leidingen te achterhalen. Dit is een middelenverbintenis zodat SOLUSIO niet aansprakelijk is wanneer er toch schade zou berokkend worden.

Plannen Ondernemer
De Ondernemer levert de nodige plannen aan m.b.t. alle leidingen, technieken en constructies waaraan schade kan berokkend worden door uitvoering van de aanneming. Voor alle bovengrondse en ondergrondse infrastructuur (muren, niet beperkend) zal de Ondernemer de voor hem beschikbare documenten (koopaktes, opmetingen,  en dgl. mededelen alsook zoveel mogelijk informatie verschaffen. Wegens niet – of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de Ondernemer is SOLUSIO op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.

Vergunningen en parkeerplaatsen
Alle vergunningen die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zijn worden door de bouwheer aangevraagd. Hier treft SOLUSIO geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen tenzij anders overeengekomen op de offerte. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de bouwheer.

De bouwheer dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de overheid aangevraagd door de bouwheer. Alle mogelijke boetes of retributies zijn ten koste van de bouwheer.

Prijzen aanneming toelichting consument
De prijs van de aanneming wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, aanneming tegen onbepaalde prijs, aanneming op bestek en aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs, per m2 of lopende meter (injecteren).

De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende materialen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen.
Als blijkt dat na de definitieve uitvoeringen de vermoedelijke hoeveelheden in meer of min moeten worden berekend dan worden deze verrekend en meegedeeld op de (tussentijdse)factuur.

Prijzen aanneming Ondernemer
De prijs van de aanneming wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, aanneming tegen onbepaalde prijs, -aanneming op bestek en aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs, per m2 of per lopende meter(injecteren). De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende afmetingen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen.
Als blijkt dat na de definitieve opmeting de vermoedelijke hoeveelheden in meer of min moeten worden berekend dan worden deze verrekend en meegedeeld op de (tussentijdse)factuur.  De prijs in regie wordt in de offerte vermeld per man/uur eveneens als de verplaatsingskosten.

Prijsbepalingen en- stijgingen
Prijslijsten en offertes zijn gebaseerd op de prijsbepalende elementen bekend op het ogenblik van de prijsopmaak.
Elke verandering in deze prijsbepalende elementen die een wijziging in een prijs van de prijslijst van de aanneming of van een onderdeel van de offerte uitmaken, laat SOLUSIO toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.
Deze aanpassing slaat op de prijs van de materialen en grondstoffen. In voorkomend geval ook op de prijs van de loonkosten. Deze clausule is niet beperkend. Elke beslissing of maatregel door toedoen van de overheid, (zowel nationaal, supranationaal of internationaal) met als voorwerp de beperking of de reglementering van de koop, verkoop, invoer en daardoor direct of indirect prijsstijgingen tot gevolg heeft, zal SOLUSIO toelaten de overeenkomst aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.

Meerwerken en bijwerken
Meerwerken: Deze worden voorafgaandelijk voor akkoord aan of door de bouwheer medegedeeld.
Bijwerken: Deze worden voor de goede orde rechtsgeldig ter kennis gebracht van de bouwheer ofwel mondeling ofwel per mail, w-app, sms of in een addendum aan de bestaande overeenkomst en in dit geval bevestigd aan de bouwheer.

Veiligheidscoördinatie
Met specifieke veiligheidsvoorschriften, opgelegd door de veiligheidscoördinator, die niet gekend zijn bij de opmaak van de offerte en/of bij het indienen van de offerte kan uiteraard geen rekening worden gehouden. Deze worden zonodig toegevoegd aan de offerte en/of doorgerekend bij de facturatie.

Betalingsvoorwaarden consument
SOLUSIO vraagt geen voorschot voor werken onder de 1000 euro.
Bij werken boven de 1000 euro vraagt SOLUSIO  steeds 40% voorschot via een voorschotfactuur. De voorschot factuur wordt betaald binnen de vijf werkdagen  en voor de start van de werken.

Betalingsvoorwaarden ondernemer
SOLUSIO vraagt in dit geval doorgaans geen voorschot tenzij anders overeengekomen op de offerte/bestelbon.

Uitvoering– en leveringscondities
Aangezien de leverings-en uitvoeringscondities afhankelijk zijn van: de grootte van het project, de toevoer van bepaalde grondstoffen en materialen, levertijd van onze fabrikant en/of leverancier, eventueel maatwerk en/ of vertragingen door externe aannemers of onderaannemers en wijzigingen in de offerte zijn deze termijnen noodzakelijkerwijze bij benadering maar zal de bouwheer stipt op de hoogte gehouden worden van het verloop. Wanneer deze factoren de oorzaak zijn dat de werken laattijdig moeten worden aangevat levert dit geen grond tot schadevergoeding op. Uitzondering wordt gemaakt wanneer de redelijke termijn voor uitvoering werd overschreden zoals dit zou blijken uit de bestelbon.

Richtlijnen bouwheer
De bouwheer moet stromend water voorzien op de werf en de nodige elektriciteit.
De bouwheer dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van SOLUSIO behoren, op zo’n manier en op tijd worden verricht, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
De bouwheer staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door SOLUSIO geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’. Voor schade door nalatigheid van de bouwheer zijn kant is SOLUSIO niet aansprakelijk.

Medewerking algemeen
In geval van door andere SOLUSIO uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die vreemd zijn aan de activiteiten van SOLUSIO zal de bouwheer erop toezien dat deze activiteiten op zo’n manier verricht en tijdig vooraf worden meegedeeld, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
De bouwheer staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door SOLUSIO geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’.
Voor schade door nalatigheid van de consument zijn kant is SOLUSIO niet aansprakelijk.
De bouwheer mag zelf geen enkele activiteiten uitvoeren of laten uitvoeren door derden, aan de woning en de omgeving voor de voorlopige oplevering der werken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord met SOLUSIO.

Globale uitvoeringsrechten
De bouwplaats of werf moet op zo’n manier opgeruimd en georganiseerd zijn, dat SOLUSIO te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken efficiënt uit te voeren.
De ruimte waar SOLUSIO de werken dient uit te voeren moet altijd vlot toegankelijk, berijdbaar en bereikbaar zijn.
SOLUSIO voert alle verpakkingsmateriaal en eventueel afval, die het gevolg kan zijn van de door ons uitgevoerde werken af en stort dit tenzij anders overeengekomen in de offerte.
De bouwheer voorziet steeds een stockage ruimte voor de goederen en materialen die SOLUSIO nodig heeft bij de aanvang en tijdens de werken.

Hydrofuge/ schilderbehandeling gevels
De bouwheer wordt steeds geïnformeerd over de hydrofuge om de muren waterafstotend te maken en te beschermen tegen (doorslaand) vocht en vuil. Het staat de bouwheer vrij om dit voorstel al dan niet te aanvaarden.
Wanneer de bouwheer hier niet op ingaat vrijwaart hij ons van
alle aansprakelijkheid en kan hij zich niet beroepen op garantie voor de schade geleden door doorslaand vocht of verkleuringen.

Hinder bij uitvoering aanneming
Voor zoveel als nodig erkent de bouwheer dat SOLUSIO hem erop gewezen heeft dat de werken die SOLUSIO moet uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning en (naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handelsexploitatie. SOLUSIO is in geen geval aansprakelijk voor de hinder en ongemakken die de bouwheer zou kunnen ondervinden tijdens de uitvoering van de werken, noch geeft dit aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
SOLUSIO zal alle nodige voorzorgmaatregelen nemen om te vermijden dat tijdens de werken schade aangericht wordt aan de binnenhuisinrichting van de lokalen of plaatsen waar de werken plaatsvinden.
SOLUSIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele kleurverschil tussen de nieuwe en oude voegen of bepleistering op de plaats van de inspuiting tegen opstijgend vocht. Evenals het verschijnen van vlekken of het loskommen van de binnen en buitenbedekking ten gevolge van de inspuitingen.
Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de bouwheer niet worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van SOLUSIO.
SOLUSIO is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de bouwheer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de bouwheer verantwoordelijk is,  dan dient de bouwheer de daaruit voor SOLUSIO voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.
In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door ons geleverde en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat wij gehouden zijn tussen te komen in de kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking.
Enige aansprakelijkheid van SOLUSIO voor eventuele gevolgschade wordt uitgesloten.

Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. onze aansprakelijkheid

Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten gebeuren binnen een korte termijn na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per mail. SOLUSIO is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode.

In het algemeen

Zichtbare gebreken
Voor de zichtbare gebreken moet de bouwheer zijn opmerkingen ten laatste doen bij de zogenaamde oplevering van de werken.
Bij gebrek daaraan op dat tijdstip wordt hij geacht de werken te hebben aanvaard.
De oplevering kan formeel gebeuren maar ook stilzwijgend.
Dit is het geval wanneer de bouwheer het werk zonder enig voorbehoud heeft aanvaard, de factuur voorbehoudsloos betaald heeft of de prestaties gedurende een langere tijd inhoudelijk niet betwist heeft.
Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en binnen een korte termijn schriftelijk door de bouwheer te worden geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.

Lichte verborgen gebreken
De aannemer is tot één jaar na de oplevering aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken wanneer ze door de bouwheer tijdig worden ingeroepen en de vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek wordt ingeroepen.

Zware verborgen gebreken stabiliteit
Voor ernstige gebreken, die de stabiliteit van het gebouw bedreigen, zijn wij tien jaar aansprakelijk vanaf de oplevering waarvan de begindatum wordt bewezen door het proces verbaal van oplevering zo dit voorhanden is en zoniet wordt de datum bepaald met vrij bewijs en onder meer zonder beperkend te zijn door aanvaarding van het werk door de bouwheer zonder voorbehoud of door zijn voorbehoudsloze betaling.

In het bijzonder

Algemene beperking
In geval aan ons toerekenbare en tijdig gemelde gebreken of beschadigingen, op welke juridische grond dan ook, heeft SOLUSIO de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.

Opstijgend vocht
Bij klachten van vocht na behandeling van opstijgend vocht, zal altijd de drogingstijd van muurdikte 2cm per maand gerespecteerd moeten worden vooraleer de aannemer een drogingscontrole uitvoert.
De drogingscontrole is altijd in opdracht van de bouwheer en dient als dusdanig door de bouwheer te worden betaald.
De aannemer biedt na oplevering van de werken:
• een waarborg van 30 jaar tegen opstijgend vocht op dezelfde plaats alwaar de aannemer de overeengekomen werken heeft uitgevoerd en dit voor zover het opstijgend vocht alsdan dezelfde oorzaak kent als die van het opstijgend vocht tot de bestrijding waarvan de overeengekomen werken werden uitgevoerd
• de waarborg is uitsluitend van toepassing voor de muren die door onze firma werden behandeld tegen opstijgend vocht, welke werden gespecifieerd in de technische tekening
. • Er is geen garantie op zout-uitbloeiingen indien er niet voor afwerking werd gekozen.
• indien de vochtigheidsgraad na verloop van de drogingstermijn, zoals voorzien in de werfvoorbereiding, boven de sperlaag 5% overtreft, en voor zover het gaat over opstijgend vocht, is de waarborg van toepassing.
• het vochtgehalte-percentage in de behandelde muren wordt door onze experten op uw verzoek uitgevoerd, middels een calcium-carbidemethode, toegepast op boormonsters. Deze metingen zijn echter te betalen door de client.
• Indien de waarborg van kracht wordt zal onze firma ofwel door bijkomende werken de droging van de behandelde muren verzekeren, ofwel de contractuele prijs in verhouding tot de werken die niet het beoogde resultaat hebben gegeven, terugbetalen.

Waarborg & beperking van aansprakelijkheid

Algemeen
De waarborg beperkt zich enkel tot de initieel overeengekomen werken.
Bijkomende werken zoals schilderen, afhalen en terugplaatsen plinten, behangen,…enz., behoren niet tot de overeenkomst en zijn dusdanig ook niet ten laste van SOLUSIO.

Voorwaarden waarborg opstijgend vocht
De 30-jarige waarborg tegen opstijgend vocht zal door SOLUSIO worden verleend mits de bouwheer volgende voorwaarden in acht neemt
:- steeds het garantiecertificaat en de bestelbon der werken voorleggen
.- de voorgeschreven drogingstijden dienen te worden gerespecteerd
.- de door SOLUSIO  behandelde muren minstens 6 maanden onbewerkt laten
–  SOLUSIO dient het pand tijdens de normale werkuren, na afspraak met de bouwheer, te kunnen bezichtigen om de vochtschade te bepalen.
– de bouwheer client dient er zich van te vergewissen dat de vochtschade geen gevolg is van een lek in de nutsleidingen
– de bouwheer zal SOLUSIO onmiddellijk verwittigen wanneer er na de uitgevoerde werken nieuwe vochtverschijnselen op de behandelde muren zijn opgetreden, om een nieuwe tussenkomst zonder vertraging mogelijk te maken
.- alle werken die door derden in het pand worden uitgevoerd tijdens de 30-jarige garantieperiode, moeten worden gedaan volgens de regels van een degelijk vakmanschap overeenkomstig de geldende Buildwise instructies

Geen dekking waarborg
.- de huidige waarborg dekt niet het aanwezige vocht in de bepleistering voor de aanvang der werken.
• De waarborg is in geen enkel geval van toepassing bij onvolledige of laattijdige betaling van het factuurbedrag.
• Extreme weersomstandigheden en lekken vallen niet onder de garantievoorwaarden.(verzekeringsgevallen)

Uitsluiting waarborg
De waarborgen vervallen en/of SOLUSIO  is niet gehouden aan de bouwheer en/of derden een schadevergoeding te betalen( te weten vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen en/of schade aan personen) in de hierna onderstaande niet-limitatief opgesomde gevallen, te weten:
·        nalatigheid van de bouwheer en/of diens aangestelden,
·        elektrische overspanning;
·        het vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen;
·        ongevallen, vandalisme, extreme weersomstandigheden,
·        afwezigheid van een leidingenplan;
·        aanwezigheid van derden en/of hun goederen en materialen tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
·        uitvoering van de werkzaamheden op onbewaakte plaatsen;
·        onrechtmatige oproepen;
·        elke herstelling of onderhoud en iedere aanpassing en/of wijziging door personen daartoe niet door de aannemer schriftelijke gemachtigd.

Verantwoordelijkheid bouwheer
Wanneer na de behandeling door SOLUSIO  lekkages en/of infiltraties merkbaar zijn en geconstateerd worden als gevolg van nieuwe vochtproblemen dan draagt de bouwheer het risico voor elke schade die daaruit voortvloeit in navolgende gevallen:
•        Onregelmatige werking van de apparatuur waarmee de geleverde producten verbonden werden;
•        Beschadigingen van verf of krassen op het apparaat en/of onderdelen ervan, de permanente werking van de ventilatietoestellen onderbreken door deze af te zetten of uit de elektriciteit te trekken of nog andere;
•        Het wijzigen van de karakteristieken en/of het toevoegen en/of verwijderen van onderdelen, indien de goederen en/of materialen werden bewerkt of gewijzigd;
•        Ingeval de aanwijzingen van de aannemer niet correct werden nageleefd;
•        Ingeval de goederen of materialen op een ongepaste manier verkeerd of abnormaal werden gebruikt of gehanteerd;
•        indien de goederen of materialen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming.

Garantie
De bouwheer verklaart door de aannemer volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van de apparatuur alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/ integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen;
•        Waarborgen zijn niet van toepassing bij elke vorm van wanbetaling;
•        10 jaar garantie op kelderbekuiping;
•        1 jaar garantie op esthetische bekuiping (niet op waterinfiltratie).

Conformiteit consumptiegoederen
Een gebrek aan overeenstemming in de door SOLUSIO  geleverde consumptiegoederen dienen te worden medegedeeld uiterlijk twee maanden vanaf de dag waarop de bouwheer het gebrek heeft vastgesteld.
De waarborg van 2 jaar wegens een gebrek in overeenstemming in de door de aannemer geleverde consumptiegoederen bedraagt twee jaar mits deze conform de meegeleverde handleiding werden gebruikt.
Er is een waarborg van 6 maanden op de afwerking.

Verandering van omstandigheden
Als er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door SOLUSIO noch door de bouwheer kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de aanneming afspreken.
Als de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan duiden zij gezamenlijk een expert aan hetzij in onderling akkoord, hetzij via bemiddeling, arbitrage of de rechter. Die expert kan eventueel een schadevergoeding aan één van de partijen opleggen, rekening houdend met de gerechtvaardigde kosten naar de analogie Artikel 5.74 NBW.

Informatie-en bijstandsplicht
In het kader van onze informatie-en bijstandsplicht instrueren wij de bouwheer of zijn afgevaardigde over het gebruik van de installaties of onderdelen zodat de bouwheer in de mogelijkheid is om deze juist te bedienen en te onderhouden.
SOLUSIO voldoet afdoende aan haar plicht door aan de bouwheer de nodige informatie over de gebruiksaanwijzing(en) en instructies te verstrekken door middel van een brochure of door afgifte van/ of verwijzing naar de instructies van de leverancier of de fabrikant zonder dat deze lijst beperkend is.

Aanvaarding werk
De ingebruikneming van het gebouw, de constructie en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen een korte termijn na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Digitale aanvaarding
Indien de bouwheer niet aanwezig is en de werken dienen opgeleverd te worden zullen wij foto’s nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze per mail doormailen naar de bouwheer onder vorm van een digitale oplevering. De bouwheer moet eventuele opmerkingen aan SOLUSIO mededelen hetzij per mail, hetzij per aangetekend schrijven en heeft daarvoor een korte termijn die niet langer zal zijn dan 14 dagen.
In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.

Vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst
Bij niet-betaling behoudt SOLUSIO zich het recht voor om de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar te ontbinden conform Art. 5.93 NBW.

Ontbinding overeenkomst door de opdrachtgever
Wanneer de bouwheer een einde stelt aan de aanneming dan is hij een schadevergoeding verschuldigd voor een bedrag van 30% procent welk bedrag niet kennelijk onredelijk is en waarbij wordt rekening gehouden met de schade en alle andere omstandigheden in het bijzonder met de rechtmatige belangen van ons als schuldeiser.

Opzegging overeenkomst door de opdrachtgever Artikel 1794
De bouwheer kan ten allen tijden een einde maken aan de aanneming. De bouwheer is dan wel verplicht om de SOLUSIO in zo’n geval schadeloos te stellen voor alle uitgaven, alle arbeid en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.
Deze posten worden forfaitair bepaald op 30% en deze schadevergoeding is verschuldigd boven op de vergoeding voor de werken die reeds gebeurd zijn.

VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de Bouwheer dit schriftelijk te melden.

GDPR
SOLUSIO verwerkt de persoonsgegevens van zijn Bouwheer en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de Bouwheer kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als Bouwheer niet akkoord met de manier waarop SOLUSIO uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ongeldige voorwaarden
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch materieel recht, zelfs indien de opdrachtgever een andere nationaliteit heeft en/of de overeenkomst buiten België dient te worden uitgevoerd.
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd voor de betwistingen tot welke de overeenkomst of de facturen aanleiding zouden kunnen geven.

Betalingsvoorwaarden

Betaling Factuur Ondernemer
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen.

Betaling Factuur Consument
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen.

Niet tijdige betaling factuur

Intresten.
Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.
Schadevergoeding Ondernemer
Elke laattijdige betaling door de klant Ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.
Invorderingskosten
Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

Schuldvordering consument
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
·       €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
·       €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
·       €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Bewijsrecht tussen ondernemingen algemeen
Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, zoals omschreven in artikel I.1, eerste lid van het Wetboek economisch recht worden geleverd door alle bewijsmiddelen, behalve in de uitzonderingen die vastgesteld zijn voor bijzondere gevallen.
(boek 5 Art. 8.11. NBW)

Bewijsrecht verzending factuur onderneming
Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.

Bewijsrecht facturatie
Tussen ondernemingen is de boekhouding een wettelijk bewijsmiddel (boek 5 artikel 8.11.par.2.1ste l lid NBW).

Btw verlegd
Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

BTW 6% regelgeving
Wanneer de consument bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur niet schriftelijk betwist, dan wordt hij geacht te erkennen dat:
•           De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
•           De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
•           De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens aan één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw- tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de bouwheer dit schriftelijk te melden.

GDPR
SOLUSIO BV verwerkt de persoonsgegevens van zijn bouwheer en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de bouwheer kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als bouwheer niet akkoord met de manier waarop SOLUSIO BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ongeldige voorwaarden
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Bevoegdheid

Consument
Ingeval de bouwheer een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Bevoegdheid

Ondernemer
In geval van betwistingen met klanten die Ondernemer zijn, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd of het vredegerecht van het kanton van onze bedrijfszetel, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. en het Belgisch recht is steeds van toepassing.